Dorpspoces: update accommodatie studie

Dorpspoces: update accommodatie studie

Nieuwsheader dorpsproces accommodatiestudie

Voor het thema sport en bewegen is het doel om advies rondom de (sport)accommodaties uit te brengen. Hierbij staat de vitaliteit van de verenigingen centraal.

Startpunt

Tijdens de eerste dorpsbijeenkomst is aan het dorp een introductie gegeven over het nieuwe proces. Voor de pijler accommodatiestudie wordt voortgebouwd op de gebiedsvisie van de Kazing. Voor deze pijler betekent dit dat er gekeken gaat worden wat voor invloed een mogelijke herverdeling van sportruimte en de daarbij mogelijke herinrichting van de Kazing heeft op de verenigingen. Andersom is het nodig om een goed beeld te krijgen van de verenigingen zelf, de toekomstbestendigheid en de plannen en intenties naar de toekomst toe. Deze informatie is nodig om de benodigde ruimte voor sport en maatschappelijke doeleinden zo goed mogelijk te kunnen bepalen.

Mogelijke vervanging van sportruimte de Kazing kan echter niet op zichzelf gezien worden. Daarom gaat stichting Vorkmeer samen met vertegenwoordigers van Dorpsoverleg Baarlo in gesprek met onder andere verenigingen, organisaties en enkele particuliere zaalhouders in Baarlo om te kijken hoe alles met elkaar verbonden is, waar uitdagingen liggen en om te kijken of er kansen liggen voor samenwerking.
Het doel van het proces in de pijler accommodatiestudie is om uiteindelijk een adviesrapport accommodatiestudie op te leveren met de benodigde vervolgstappen. Door de verwevenheid van deze pijler met de pijler onderwijs zal hierbij ook goed gekeken worden naar de gevolgen die keuzes binnen beide pijlers met zich meebrengen.

Dit hebben we gedaan

Periode juli 2022 – januari 2023

Na de eerste dorpsbijeenkomst zijn er twee dingen in gang gezet.

Analyse gebruik en benutting van huidige binnensportruimte

Kragten heeft het huidige gebruik van de sporthal en gymzaal in Baarlo geanalyseerd. Een analyse om inzicht te creëren in hoe de binnensportruimte in het dorp op dit moment wordt gebruikt en hoe dat gebruik verspreid is over de week. Hieruit is naar voren gekomen dat Baarlo momenteel nog ruimte over heeft aan binnensportruimte. De grootste gebruikers van de binnensportruimte zijn de twee basisscholen overdag en volleybalvereniging Tupos ‘s avonds. Daarnaast zijn er nog een groot aantal andere verenigingen en groepen die vooral ’s avonds gebruik maken van de binnensportruimte.
In de analyse is ook gekeken hoe het huidige gebruik zou passen in andere samenstellingen van binnensportruimte. Hierin is onder andere gekeken naar scenario’s waarin Baarlo teruggaat van een sporthal (3 zaaldelen) naar een sportzaal (2 zaaldelen). Dit zou betekenen dat het huidige gebruik in 3 zaaldelen zou moeten passen in plaats van 4 (gymzaal de Omnibus meegenomen). Uit de analyse is gebleken dat hierbij het bezettingspercentage in de avond zou stijgen maar niet boven het gemiddelde uit zou komen.

Gesprekken met verenigingen

Stichting Vorkmeer heeft samen met het dorpsoverleg de afgelopen periode gesprekken gehad met meerdere verenigingen in Baarlo:

  • Volleybalvereniging Tupos
  • L.T.C. Tonido
  • VV Baarlo
  • Gymnastiekvereniging Alcides
  • Beugelclub de Flatsers
  • Jeu de Boules club Baarlo
  • Schutterij St. Antonius en St. Petrus
  • Sportcenter De Berckt

Er is informatie ingewonnen, mogelijke samenwerking besproken, gekeken naar de toekomst en de ontwikkelingen in het dorp zijn besproken. De uitkomsten van deze gesprekken is waardevolle informatie in relatie tot de toekomstige ruimte voor sport en maatschappelijke doeleinden. Zo gaat het bijvoorbeeld (op dit moment) prima met de verenigingen, maar is voldoende en kwalitatief goed kader voor nu en vooral de langere termijn een uitdaging. Verenigingen in Baarlo werken op bepaalde vlakken al samen en zien kansen voor verbreding. Het woord omnivereniging is hierin ook een aantal keer benoemd. Het verplaatsen van de sporthal heeft ook gevolgen voor de gebouwen die hieraan verbonden zijn.

Tweede dorpsbijeenkomst

Tijdens de dorpsbijeenkomst op 19 januari zijn de resultaten van de analyse gedeeld met het dorp en een aantal vragen voorgelegd aan alle aanwezigen. Iedereen kon zijn mening geven of een vraag beantwoorden via responskaarten, post-its of online. Hieruit is diverse respons gekomen vanuit het dorp.
Eén van de dingen die hierin vaak naar voren komt is dat mensen met veel suggesties komen voor samenwerking tussen verenigingen. Ook wordt door veel mensen het belang van een centrale sportlocatie genoemd voor de verenigingen in Baarlo. Hierbij kan dan ook gekeken worden naar andere partijen dan enkel sportverenigingen die hier in terecht zouden kunnen. Veiligheid en bereikbaarheid van binnensportruimte is ook een veelgenoemd onderwerp. Een nieuwe locatie zal op een veilige manier bereikbaar moeten zijn, zeker als dit gepaard gaat met een locatie voor binnensport aan de randen of buiten het dorp. Het laatste wat duidelijk naar voren komt is dat er een aantal mogelijkheden worden onderzocht waar sommige mensen over twijfelen. Een kleinere sportaccommodatie of het verplaatsen van de binnensportruimte naar de andere kant van de Napoleonsbaan worden door sommige mensen genoemd als ongewenst.

Hier gaan we de komende periode aan de slag

Periode januari 2023 – mei 2023

Kragten, stichting Vorkmeer, het dorpsoverleg en de werkgroep (sport)accommodaties gaan de komende periode toewerken naar een richtinggevend adviesrapport accommodatiestudie waarbij goed samengewerkt zal worden met de andere pijlers. Waar nodig zullen hiervoor nog verdere gesprekken gevoerd worden met een aantal partijen om goed in beeld te krijgen wat de gevolgen zijn van aangeraden scenario’s en welke scenario’s haalbaar zijn onder welke randvoorwaarden. Tevens worden er ook nog partijen meegenomen waar nog niet mee is gesproken. Uiteindelijk zal er een advies komen voor een meest geschikte locatie voor sportruimte en ruimte voor maatschappelijke doeleinden en de omvang van een nieuwe sportaccommodatie. Dit zal samen oplopen met het advies voor de onderwijslocatie(s).

admin
Author: admin

Heb jij nieuws voor Baarlo?

Heb jij ook nieuws dat interessant is voor alle inwoners, ondernemers of bezoekers van Baarlo? Vul dan onderstaand formulier in en wij plaatsen het nieuws op deze website en eventueel op de social media kanalen van Baarlo Samen Trots. Als je passende foto’s hebt kun je die ook meesturen, maximaal 4 foto’s.

Baarlo.Info