Eerste versie hoogwaterplan vastgesteld

Eerste versie hoogwaterplan vastgesteld

Nieuwsheader update dijkversterking, november 2022

Drie belangrijke pijlers

Begin dit jaar meldden we al in de nieuwsbrief dat het hoogwater van juli 2021 aanleiding voor de bewoners van het buitendijksgebied was om initiatief te nemen voor een hoogwaterplan. Samen met de gemeente Peel en Maas en het projectteam is een eerste versie van het hoogwaterplan opgesteld. Het heeft drie belangrijke pijlers:

  • zelfredzaamheid, wat kunnen mensen zelf doen en hoe kan men elkaar helpen;
  • aanpassingen aan de infrastructuur om evacuatie bij hoogwater te verbeteren;
  • het evacuatieplan zelf.

Het projectteam gaat hiermee aan de slag. Zij doen in ieder geval een technische toets van de voorstellen om de infrastructuur aan te passen. Bekijk de film die met de gemeente en bewoner Luuk van Dijk hierover is gemaakt.

Stand van zaken project dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick

Vorig jaar zijn 44 zienswijzen op het Ontwerp Programma Baarlo – Hout-Blerick en planMER ontvangen. In de periode juli – september hebben we individuele gesprekken gevoerd met vrijwel alle mensen die een zienswijze hebben ingediend. Daarnaast zijn intensieve afstemsessies met alle betrokken overheden (zogenaamde pressure cooker sessies) geweest over de onderdelen van de systeemmaatregel (dijkverlegging) in het deelgebied Laerbroeck. Ook hebben we naar aanleiding van de prijsstijgingen nieuwe kostenramingen gemaakt. 

Alle betrokken overheden realiseren zich dat het project grote impact heeft en dat de afronding van de verkenning lang duurt. Achter de schermen spannen alle partijen zich maximaal in om meer helderheid te kunnen bieden. Het gaat om grote belangen, veel geld en grote impact. De inzichten uit de sessies, de zienswijzen en de gesprekken, liggen nu, samen met een verdere concretisering van de plannen inclusief kostenramingen, voor op de bestuurlijke tafel van de betrokken overheden.

Gemeente Peel en Maas daagt bewoners en ondernemers uit voor gebied Hummerenweg

Met dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick komt de agrarische sector in het Maasdal onder druk te staan. Met name de glastuinbouw heeft er nog beperkt toekomst, omdat er geen ruimte is voor groei. Specifiek voor de Hummerenweg willen de ondernemers zoeken naar een andere bestemming.
De gemeente Peel en Maas wil deze zoektocht mogelijk maken. Dat is eerder vastgelegd in het ‘koersdocument’. Daarin daagde het college van Peel en Maas bewoners en ondernemers uit om na te denken over een nieuwe toekomst voor het gebied en daar zelf plannen voor te ontwikkelen. Dat is gebeurd. Verschillende kaseigenaren aan de Hummerenweg willen hun kassen afbreken en zijn op zoek naar een andere kleinschalige of recreatieve bestemming.

De initiatieven zijn van lokale particulieren, ondernemers en betrokken bewoners die hun woonomgeving willen verbeteren. Gemeente Peel en Maas ondersteunt dit proces en heeft bureau Kragten gevraagd een aantal verschillende scenario’s (opties) uit te werken. Ook stelt het bureau een ruimtelijk kader op voor de Hummerenweg en omgeving. Dit is het gebied tussen de Hummerenweg, Oyen, Horsten, Klein Hummeren, een deel van de Diepenbroeklaan en de Roffart.
De scenario’s moeten helpen om een beeld te krijgen van de kansen en mogelijkheden van het gebied. Daarbij vindt afstemming plaats met het waterschap omdat de ligging van de nieuwe dijk bepalend is voor die mogelijkheden. Op basis van de scenario’s, het overleg met de bewoners en ondernemers, en het financiële plaatje wordt één voorkeurscenario verder uitgewerkt.

De grondeigenaren aan de Hummerenweg zijn eerder betrokken geweest bij de tracékeuze van de dijk, maar zijn nog niet betrokken geweest bij de initiatieven van de ondernemers. Zodra de eerste ruwe scenario’s er liggen, nodigt de gemeente iedereen aan de Hummerenweg en Roffart uit om mee te denken en inbreng te leveren. Ook de bewoners en eigenaren in de directe omgeving van de Hummerenweg worden uitgenodigd.

Heb jij vragen, dan kun je contact opnemen met Luc van Doesum via luc.van.doesum@peelenmaas.nl.

admin
Author: admin

Heb jij nieuws voor Baarlo?

Heb jij ook nieuws dat interessant is voor alle inwoners, ondernemers of bezoekers van Baarlo? Vul dan onderstaand formulier in en wij plaatsen het nieuws op deze website en eventueel op de social media kanalen van Baarlo Samen Trots. Als je passende foto’s hebt kun je die ook meesturen, maximaal 4 foto’s.

Baarlo.Info