Projecten cover De Kazing

Uit het Dorpsontwikkelingsplan

In het Dorpsontwikkelingsplan Baarlo 2018-2021 (DOB) zijn voor het Domein Opgroeien o.a. speerpunten opgenomen met betrekking tot de herinrichting van het gebied rondom sporthal De Kazing en de oprichting van een Integraal Kindcentrum (IKC):

Speerpunt De Kazing

Herontwikkeling van het gebied rondom sporthal De Kazing tot een aantrekkelijk en verkeersluw gebied voor onderwijs, sport en buitenspelen, waar Hoera kindercentra, basisschool De Diamant en De Omnibus gehuisvest zijn en zich verder kunnen ontwikkelen tot Integrale Kindcentra in een goede relatie met de buurt en het dorp.

Speerpunt Kindcentrum

Verder bouwen aan een optimale samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en de verenigingen, waardoor er voor kinderen een nog rijker aanbod ontstaat om zich breed te ontplooien en te ontwikkelen.

Landelijke ontwikkelingen kindcentra

Voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar zijn er in Baarlo goede voorschoolse voorzieningen. Kinderopvang, het peuterprogramma (voorheen peuterspeelzaal) en de buitenschoolse opvang worden verzorgd door Hoera kindercentra. Daarnaast heeft Baarlo de keuze uit twee basisscholen: openbare basisschool De Omnibus (stichting Akkoord) en basisschool De Diamant (stichting Kerobei), die recent ontstaan is uit een fusie van basisscholen De Bolleberg en Panta Rhei. In het kader van een doorgaande ontwikkelingslijn vindt er goede samenwerking plaats tussen Hoera Kindercentra Baarlo en de beide basisscholen. De krimp van het aantal leerlingen doet zich ook in Baarlo voor, maar door de wijze waarop voorschoolse voorzieningen en basisscholen georganiseerd zijn, is er sprake van een gezonde situatie voor de komende jaren.

Steeds meer basisscholen in het land ontwikkelen zich, samen met partners tot een integraal kind centrum (IKC). Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar waarin kinderopvang, onderwijs, buitenschoolse opvang, welzijnsvoorzieningen, JGZ, logopedie, fysiotherapie e.a. samenwerken vanuit een integrale visie. Kinderen komen gedurende de dag om te leren, te spelen, te ontwikkelen en te ontmoeten. Daarbij komen alle ontwikkelingsterreinen van het kind aan bod. Ook voor de kinderen in Baarlo is het wenselijk dat de basisscholen zich ontwikkelen tot integrale kindcentra.

Samenwerking stimuleren

Om de samenwerking tussen de basisscholen en het verenigingsleven te stimuleren en te structureren is sinds enkele jaren de combi-functionaris actief, gefinancierd door de gemeente. De combifunctionaris zorgt als ketenwerker voor de verbinding tussen onderwijs en verengingen en vervult daarin een steeds belangrijkere rol.

Een punt van aandacht is de huisvesting van basisschool De Diamant. De school is op dit moment nog gehuisvest in twee gebouwen: de onderbouw is gevestigd aan de Hertog van Gelrestraat (voorheen Panta Rhei) en de bovenbouw aan de Sprunklaan (voorheen De Bolleberg). Onderwijskundig gezien is het onwenselijk om leerlingen van eenzelfde school op verschillende locaties te huisvesten. Dit verstoort de doorlopende leerlijnen en het integrale ontwikkelingsaanbod.

Herinrichting gebied rondom De Kazing

Het streven van stichting Kerobei is dan ook om de locatie aan de Hertog van Gelrestraat uit te breiden middels ver(nieuw)bouw en de locatie aan de Sprunklaan af te stoten. Daarmee zouden alle voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar op een centrale plaats in het dorp komen, namelijk rondom sporthal De Kazing. Dit vraagt vanzelfsprekend om een goede en doordachte herinrichting van het gebied. Het gaat daarbij om (openbare) speelvoorzieningen, verkeersstromen, groenvoorzieningen e.d. In goede samenwerking tussen (school)besturen, de gemeente en de buurt kan hier een aantrekkelijk en autoluw gebied ontstaan voor onderwijs, sport en buitenspelen.

Reactie gemeente op herinrichting gebied rondom De Kazing

Het DOB is aan de gemeente aangeboden en in het voorjaar van 2020 heeft het College van B&W gereageerd. Met betrekking tot de herinrichting van het gebied bij sporthal De Kazing en de oprichting van een Integraal Kindcentrum schrijft het College van B&W het volgende:

We delen de visie van Baarlo dat er goed naar het gebied rond Sporthal de Kazing moet worden gekeken. Samen met stakeholders dient te worden gewerkt aan een nieuw integraal toekomstbeeld voor het gebied en haar verschillende bestaande functies, waaronder onderwijs en sport, rekening houdend met de opgaven in de openbare ruimte (verkeer, groen, spelen, water en klimaat) en de leefomgeving. We faciliteren Baarlo bij de totstandkoming van deze gebiedsvisie.

Overleg hierover met de onderwijspartners, die ook nauw betrokken zijn geweest bij het visieproces, loopt al en kan worden voortgezet. Ook komt er, door benodigd onderhoud, steeds meer urgentie te liggen bij een besluit over de toekomst van de sporthal, op gebied van locatiekeuze en een eventueel renovatieplan. Inspraak van de gebruikers en omwonenden is essentieel. Wanneer er over de toekomst van de sporthal nagedacht wordt, kunnen we ons voorstellen dat ook de beheer-constructie tegen het licht gehouden wordt. De verkenning, uitwerking en de vertaling naar concrete uitvoeringsprojecten rond de Kazing zal de nodige tijd gaan kosten.

We stellen voor om het dorp te faciliteren in de behoefte om te komen tot een gedragen gebiedsvisie, waarbij centrum en gebied rond de sporthal in samenhang met elkaar bezien worden. Deze gebiedsvisie moet richtinggevend zijn voor eventuele ingrepen in de openbare ruimte. Het verdient aanbeveling om deze verdieping op de ideefase te faciliteren middels een extern adviesbureau. In de opdrachtformulering en uitvoering van het onderzoek, is het nodig dat gemeente en dorp samen optrekken voor een optimaal resultaat.

We vinden het belangrijk en noodzakelijk om expliciet uit te spreken dat medewerking en ondersteuning door de gemeente bij deze fase, geen garantie biedt op feitelijke realisatie van de projecten en suggesties die in het te ontwikkelen plan worden geformuleerd. Daarvoor zal, na oplevering van gebiedsvisie, een aparte procedure richting Raad waarschijnlijk noodzakelijk zijn.

Online vragenlijst, denk mee!

Medio april 2021 is het Dorpsoverleg Baarlo actief gestart met het proces om te komen tot deze gebiedsvisie. In dit proces wordt nauw samengewerkt met gemeente Peel en Maas, De Diamant, De Omnibus, Hoera Kindercentrum en andere belanghebbenden zoals een afvaardiging van gebruikers van de sporthal.

Wij vragen nu jullie input aan de hand van een online enquête. Via onderstaande link kunt je de enquête nog tot en met 18 juli invullen:

vul nu de enquête in