Uitwerkingsfase dijkversterking gaat van start

Uitwerkingsfase dijkversterking gaat van start

Nieuwsteaser updat edijkversterking, juni 2023

Onze Maas. Onze veiligheid. Om jullie als bewoners of ondernemer in het Maasdal te blijven beschermen, werkt Waterschap Limburg iedere dag aan sterke dijken. Dat vraagt om slim samenspel met partners en betrokkenen. Samen wordt bepaald wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwt het waterschap met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

Minister neemt voorkeursbeslissing project Baarlo – Hout-Blerick

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat, en de andere projectpartners, hebben het Programma Baarlo – Hout-Blerick met het daarin opgenomen voorkeursalternatief vastgesteld. Met dit besluit en de ondertekening van de bestuursovereenkomst komt het project in de planuitwerkingsfase waarin de maatregelen verder in detail worden uitgewerkt.

Lees het nieuwsbericht op de website van Waterschap Limburg

Opgaven en maatregelen

In het Programma is vastgelegd dat de betrokken overheden de volgende opgaven en maatregelen verder gaan uitwerken:

 • Dijkversterking, om te voldoen aan de waterveiligheidsnormering volgens de Waterwet.
 • Dijkverlegging, om zoveel mogelijk ruimte voor de rivier te behouden en de stijging van de waterstand te verminderen.
 • Beekherstel Kwistbeek, om te voldoen aan de criteria vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW).
 • Aanleg van kwelgeulen, om vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) een beter leefgebied te creëren voor planten en dieren die van oorsprong in de rivier thuishoren.
 • Gebiedsontwikkeling Hummerenweg, om zo te komen tot een transitie van het laagterras waarbij de sloop van kassen en herinrichting van het gebied centraal staat.
 • Deugdelijke evacuatieroutes en voorzieningen, om bij hoogwater tijdig en veilig te kunnen evacueren.

Onderzoeksopgaven

Ook zijn de volgende onderzoeksopgaven geformuleerd:

 • Onderzoek naar potentiële herbouwlocaties vanwege de dijkverlegging in Laerbroeck waardoor woningen die te laag liggen verwijderd moeten worden. Hier hebben we te maken met de beleidslijn Water en Bodem sturend.
  Deze is ook leidend voor de vraag of er nieuwbouw op het wooneiland mogelijk is. Op korte termijn wordt hier als eerste stap in de planuitwerkingsfase zorgvuldig naar gekeken en duidelijkheid over gegeven.
 • Een veilige en toekomstbestendige inrichting van het middengebied Laerbroeck (gebied tussen het
  wooneiland en de verlegde dijk).
 • Haalbaarheidsstudie voor extra kwelgeulen.

Documenten inzien

Het vaststellen van het Programma is een belangrijke stap in het verder beschermen van de inwoners van
Baarlo en Hout-Blerick, het verbeteren van ecologische kwaliteiten, het faciliteren van gebiedsontwikkelingen en verbeteren van evacuatieroutes.

Je kunt de documenten digitaal inzien.

De papieren versie kun je inzien op onderstaande adressen. Het is niet mogelijk beroep in te dienen.

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
  telefoonnummer 070 – 456 96 07
 • Provincie Limburg Gouvernement aan de Maas
  Limburglaan 10, 6229 GA Randwyck-Maastricht
  telefoonnummer 043 389 99 99
 • Waterschap Limburg
  Maria Theresialaan 99, 6043 CX Roermond
  telefoonnummer 088 889 0100
 • Gemeente Peel en Maas
  Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen
  telefoonnummer 077 306 66 66
 • Gemeente Venlo
  Hanzeplaats 1, 5912 AT Venlo
  telefoonnummer 14 077

Waterschap Limburg biedt spreekuren (telefonisch of via teams) aan voor eenieder die vragen heeft over het project.

Plan nu zelf een spreekuur in

Na de zomer worden informatiebijeenkomsten in het gebied georganiseerd over de werkwijze, planning en de participatiemogelijkheden in de planuitwerkingsfase. Zodra hierover meer bekend is communiceren we dit.

Grafische weergave van het deel van de dijk waar we hier over praten.
admin
Author: admin

Heb jij nieuws voor Baarlo?

Heb jij ook nieuws dat interessant is voor alle inwoners, ondernemers of bezoekers van Baarlo? Vul dan onderstaand formulier in en wij plaatsen het nieuws op deze website en eventueel op de social media kanalen van Baarlo Samen Trots. Als je passende foto’s hebt kun je die ook meesturen, maximaal 4 foto’s.

Baarlo.Info