Dijkversterking Baarlo – Hout Blerick, update juni 2022

Dijkversterking Baarlo – Hout Blerick, update juni 2022

Nieuwsheader project dijkversterking, update juni 2022

Meer tijd nodig

Het waterschap, de gemeenten, provincie en ministerie hebben afgelopen maand vragen en reacties ontvangen over het verloop van het Programma Baarlo – Hout-Blerick. Er zijn zorgen en gevoelens van ongenoegen omdat alles lang duurt en de planning meermaals opschuift. Zoals eerder bekend gemaakt, moet de Nota van Antwoord Zienswijzen gelijktijdig worden vastgesteld met het definitief Programma, het aangepaste planMER, een bestuurlijke overeenkomst, de HWBP beschikkingsaanvraag voor de planuitwerkingsfase en het instemmingsbesluit van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Deze besluiten worden voorafgegaan door een review. Ook vraagt een aantal zaken in de zienswijzen nog om verder uitzoekwerk, overleg en besluitvorming. Dit alles vraagt tijd.

Om de voortgang te behouden en vooral om op de behoeften van de mensen in te kunnen gaan, hebben alle indieners van een zienswijze vorige week bericht ontvangen dat zij, vooruitlopend op de definitieve vaststelling, medio juli een informeel antwoord zoals we dat nu hebben opgesteld ontvangen. Met iedere indiener wordt contact opgenomen om een persoonlijke afspraak tot gesprek te maken. In dat gesprek kunnen we de zienswijze en het door het projectteam geformuleerde voorlopige, informele antwoord bespreken en controleren of we de zienswijze goed hebben geïnterpreteerd. Het antwoord kan dus nog wijzigen, mede naar aanleiding van de gesprekken. Tevens kunnen we de specifieke situatie bespreken en meer in detail ingaan op eventuele voorstellen en/of wensen. Hierbij zullen wij duiding geven ten aanzien van wat we nu wel concreet kunnen toezeggen, wat niet en waarom. Veel indieners zijn inmiddels gebeld en hebben een afspraak ingepland.

Proces achter de schermen om planstudiefase te kunnen starten

Voor de start van de planstudiefase is het noodzakelijk overeenstemming te hebben over de projectscope en de daarvoor benodigde afspraken en middelen. Met de scope wordt bepaald voor welke onderdelen in de planstudiefase een ontwerp wordt gemaakt, wat daarvoor onderzocht en uitgewerkt moet worden en welke middelen daarvoor nodig zijn. Voor sommige onderdelen (bijvoorbeeld de dijkversterking) is dat helder. Maar voor andere onderdelen (bijvoorbeeld totale lengte kwelgeulen, wel/niet weerdverlaging en initiatieven uit het gebied) wordt de definitieve scope pas tijdens de planstudiefase definitief vastgesteld. Terwijl ze nadrukkelijk wel essentieel (kunnen) zijn voor het laten slagen van het totale integrale plan. Het proces om tot goede maar ook flexibele afspraken met heldere go/no go besluitmomenten te komen voor dit complexe Programma loopt, en vraagt de nodige tijd.

Om het proces te versnellen zijn we gestart met zogenaamde pressure cooker sessies. Zoals het woord al zegt zijn dit sessies waar onder druk in korte tijd een bestuurlijke opdracht wordt uitgevoerd. In het geval van Baarlo – Hout-Blerick is het de bestuurlijke opdracht om met alle projectpartners tot overeenstemming te komen over een stabiele scope voor de planfase. De eerste sessies hebben plaatsgevonden en daarin zijn goede stappen gezet.

Met name bewoners in Laerbroeck vragen of vroegtijdig uitkopen mogelijk is?

We begrijpen de wens dat met name bewoners die nu voor belangrijke woon gerelateerde keuzes staan, op korte termijn uitgekocht willen worden. Maar nu al starten met verwerving is niet mogelijk. Het project bevindt zich in de overgang van verkenningsfase naar planstudiefase. De financiële middelen voor het kunnen verwerven van benodigde eigendommen komen gewoonlijk beschikbaar na vaststelling van het Projectbesluit, dus bij einde planstudiefase en start realisatiefase. Nu al starten met verwervingen vraagt dus voorfinanciering, in dit geval van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het voorfinancieren zonder een Projectbesluit vraagt om een zorgvuldige en ook juridische afweging omdat er sprake is van publiek geld en er formeel gezien, nog geen besluit is dat zekerheid geeft tot realisatie. We zijn met het ministerie in gesprek of en onder welke voorwaarden voorfinanciering mogelijk is.
We verwachten in de 2e helft van 2022 meer duidelijkheid te kunnen geven. Als gestart kan worden met het uitkopen van de eerste woningen dan is dat op zijn vroegst in 2023. Gesprekken kunnen –indien aan de voorwaarden voldaan kan worden – dan starten in vierde kwartaal 2022.
De urgentie voor de betreffende bewoners is helder, wordt door alle partners onderstreept en heeft de bestuurlijke aandacht. Wij zetten ons in om de constructieve samenwerking en gesprekken met bewoners voort te zetten vanuit de overtuiging dat we daarmee de voortgang en het tempo bespoedigen én dit leidt tot de beste oplossing voor bewoners en het gebied.

Wat is nu de planning?

Om de verkenningsfase formeel af te sluiten is het noodzakelijk een goed doordachte en onderbouwde aanpak en planning te maken zowel voor de planstudiefase met een doorkijk naar de realisatiefase. Ook daar wordt hard aan gewerkt. Het gaat om veel geld, grote belangen en complexe afwegingen. We zijn met alle partijen, onder andere in de pressure cooker sessies, in goed overleg en bekijken hoe we bepaalde zaken, met name waar de belangen van de bewoners worden geraakt, eerder kunnen aanpakken. Onderdeel van de voorbereidingen van de planstudiefase is het maken van een planning waarin met verschillende snelheden wordt gewerkt. Daarbij moet de integraliteit van het geheel geborgd blijven. Zodra die planning gereed is informeren we u hierover.

admin
Author: admin

Heb jij nieuws voor Baarlo?

Heb jij ook nieuws dat interessant is voor alle inwoners, ondernemers of bezoekers van Baarlo? Vul dan onderstaand formulier in en wij plaatsen het nieuws op deze website en eventueel op de social media kanalen van Baarlo Samen Trots. Als je passende foto’s hebt kun je die ook meesturen, maximaal 4 foto’s.

Baarlo.Info