Domein Wonen

doorpsoverleg baarlo

Domein Wonen

Op deze pagina lees je een aantal speerpunten van het domein. Voor een volledig overzicht en beschrijving kun je het Dorpsontwikkelingsplan downloaden en lezen (.PDF, 2 MB).

Teaserafbeelding domein wonen

Wonen en leefomgeving

Baarlo wordt in de Woonvisie Regio Venlo 2011- 2015 en Structuurvisie Kernen en bedrijventerreinen Peel en Maas 2014 gekenmerkt als ‘leefdorp’. Dat betekent dat belang wordt gehecht aan een kwalitatief goede woon- en leefomgeving. Bij een goede woon- en leefomgeving hoort dat iedereen kan wonen in een ‘woning op maat’, ofwel een woning aangepast aan de persoonlijke omstandigheden. De vraag is of er in Baarlo in de toekomst goed in de woonbehoefte voorzien kan worden.

Een goed en gevarieerd woningaanbod, dat mede is afgestemd op de behoeften van specifieke doelgroepen, zoals huisvesting voor starters, levensloopbestendige woningen en huisvesting voor arbeidsmigranten en nieuwkomers.

Een aantrekkelijk, autoluw en goed bereikbaar centrum met een gevarieerd winkel- en horeca-aanbod, dat uitnodigt om langer te verblijven voor ontmoeting, het doen van inkopen en recreatie.

Een aantrekkelijk centrum

Een aantrekkelijke leefomgeving vraagt ook om een aantrekkelijk centrum, met een gevarieerd winkel- en horeca-aanbod. Baarlo heeft behoefte aan een winkelaanbod voor de dagelijkse boodschappen en aan een divers horeca-aanbod. Dit draagt bij aan de  levendigheid en aantrekkingskracht van Baarlo. Waar met name het winkelaanbod zich voorheen concentreerde in het centrum, is dat tegenwoordig steeds meer verspreid over o.a. de Grotestraat, Veldstraat, Markt, Wilhelminastraat, Diepenbroeklaan en Napoleonsbaan Zuid. Om het winkel- en horeca-aanbod in Baarlo aantrekkelijk te houden is een concentratie gewenst.

Infrastructuur en fysieke veiligheid

De verbinding tussen Baarlo-Oost en Baarlo-West staat al enige tijd ter discussie. Deze verbinding is, met name voor wandel- en fietsverkeer, te gevaarlijk. Gepleit wordt om de omgeving van het Kuukven ruimtelijk zoveel mogelijk bij de dorpskern te betrekken, door o.a. een goede aan- en ontsluiting van het Kuukven, de aanleg van een wandel-fietsverbinding vanuit het dorp door het Kuukven, maatregelen en voorzieningen om het verkeersaanbod in de Bong te verlagen en een veilige oversteek voor wandelaars en fietsers ter hoogte van de Voort.

Oplossen van de specifieke onveilige knelpunten die geïnventariseerd zijn.

Een aantrekkelijk, autoluw en goed bereikbaar centrum met een gevarieerd winkel- en horeca-aanbod, dat uitnodigt om langer te verblijven voor ontmoeting, het doen van inkopen en recreatie.

Sociale veiligheid

Na het hoog water van de Maas in 1993 zijn in 1995 in hoog tempo dijken met coupures aangelegd en verhoogd om Baarlo beter tegen hoog water te kunnen beschermen. De Maas was tot dat tijdstip niet bedijkt zoals dat bij de Rijn wel reeds het geval was. Met ingang van 1 januari 2017 is door de rijksoverheid de Waterwet ook van toepassing verklaard op de dijken langs de Maas. Nagenoeg alle dijken langs de Maas voldoen niet aan de wettelijke eisen en dienen derhalve te worden versterkt. Het rijk heeft hier inmiddels financiële middelen voor beschikbaar gesteld aan het Waterschap. Tevens wordt de dijk zodanig aangelegd dat die aansluit op de hoger gelegen gronden en past in het landschap.

Uitbreiden van de WhatsApp Buurtpreventie tot een dekkend netwerk in heel Baarlo, met oog voor de risico’s zoals het creëren van sociale angst en stigmatisering van bepaalde groepen medeburgers.

Baarlo kent relatief weinig criminaliteit. Toch heeft ook Baarlo te maken met inbraken in woningen en bedrijven. Preventie en sociale controle zijn belangrijke middelen om dit te voorkomen. Een belangrijk project op dit gebied is de WhatsApp Buurtpreventie (WABP). Baarlo telt inmiddels negen actieve WABP’s. De beheerders van de verschillende WABP’s zijn verenigd in een overkoepelende WABP-groep voor het hele dorp, en een aantal ook in een overkoepelende WABP-groep voor de hele gemeente Peel en Maas.

Draag ook jouw steentje bij

Het Dorpsoverleg Baarlo is altijd op zoek naar mensen die een steentje willen bijdragen aan het verder verbeteren van de Baarlose samenleving en maatschappij. Stuur ons een bericht als ook jij een bijdrage wilt leveren. Alle hulp is meer dan welkom. Baarlo Samen Trots!

Baarlo.Info