Domein Welzijn

doorpsoverleg baarlo

Domein Welzijn

Op deze pagina lees je een aantal speerpunten van het domein. Voor een volledig overzicht en beschrijving kun je het Dorpsontwikkelingsplan downloaden en lezen (.PDF, 2 MB).

Teaserafbeelding domein Welzijn

Lokaal gezondheidsbeleid

In het kader van lokaal gezondheidsbeleid zien we in de eerstelijnsgezondheidszorg stevige ontwikkelingen plaatsvinden. Begeleiding van chronische aandoeningen als suikerziekte, hart- en vaatziekten, longaandoeningen, gewrichtslijden, zorg voor geestelijke aandoeningen etc. wordt steeds meer door de huisartsen in het dorp gedaan, met op de achtergrond de specialistische kennis van het ziekenhuis. Tegelijkertijd komt er meer aandacht voor het voorkomen van deze aandoeningen. Gezond gedrag kan worden gestimuleerd en ook met een chronische aandoening kan men meer vanuit eigen kracht dan men misschien nu denkt. Daarbij is niet altijd direct een zorgaanbieder nodig.

Stimuleren van positieve gezondheid door een breed programma van activiteiten op te zetten en uit te voeren.

Vergroten van de deelname aan het ondersteuningsaanbod van De Engelbewaarder.

Creëren van tijdelijke huisvesting met lichte zorgondersteuning voor inwoners die na een ziekenhuisopname nog moeten revalideren en daardoor nog niet zelfstandig thuis kunnen wonen.

Inwoners met ondersteuningsvragen

Maatschappelijk is het beleid erop gericht dat (oudere) mensen met ondersteuningsbehoeften zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De centrale overheid en gemeenten proberen in samenwerking met maatschappelijke partners en op basis van wetgeving dit beleid vorm te geven.

Nieuwe inwoners

Baarlo heeft zich vanaf de jaren zeventig ontwikkeld van een kleine agrarische gemeenschap tot een forensendorp, waar veel mensen wonen die werkzaam zijn in omliggende dorpen en steden. Naast deze Nederlandse forensen is er in Baarlo ook in toenemende mate sprake van arbeidsmigranten uit met name Oost-Europa. Deze arbeidsmigranten wonen hier meestal tijdelijk in vaak eenvoudige onderkomens, maar er zijn ook migranten die zich hier definitief vestigen. Een andere, in omvang geringe, groep zijn de statushouders.

Bevorderen dat nieuwe inwoners zich snel thuis voelen en opgenomen worden in de gemeenschap.

Stimuleren van de samenwerking met en tussen (zorg)aanbieders van de eerstelijnszorg en de sociaalmaatschappelijke zorg, zodat er een samenhangend en dekkend aanbod ontstaat zonder overlap. Een ‘verbindingsofficier’ zorgt voor verbinding tussen het formele en informele aanbod.

Sociale infrastructuur

Hoewel er op het gebied van welzijn, maatschappelijk en sociaal functioneren al veel gebeurt in Baarlo, heerst toch ook het gevoel dat de aanwezige mogelijkheden nog beter benut kunnen worden. Meer contact en samenwerking tussen het informele netwerk en de formele zorg en het beter benutten van elkaars deskundigheid is vanuit het concept positieve gezondheid en vanuit de behoeften van inwoners met ondersteuningsvragen niet meer dan vanzelfsprekend. De wens is om op plaatselijk niveau vanuit een nauw contact de band aan te halen tussen het kernteam WWZ en zorgaanbieders in de eerstelijns gezondheidszorg. In dat kader heeft reeds een aantal (informatieve) gesprekken plaatsgevonden.

Draag ook jouw steentje bij

Het Dorpsoverleg Baarlo is altijd op zoek naar mensen die een steentje willen bijdragen aan het verder verbeteren van de Baarlose samenleving en maatschappij. Stuur ons een bericht als ook jij een bijdrage wilt leveren. Alle hulp is meer dan welkom. Baarlo Samen Trots!

Baarlo.Info