Verslag dorpsbijeenkomst 13 juli

Verslag dorpsbijeenkomst 13 juli

Nieuwsheader dorpsbijeenkomst 13 juli

Opening van de avond

Jan Kluthausen (Dorpsoverleg) opent de avond en blikt terug op wat er eerder is gedaan. Hierbij verwijst hij onder andere naar gebiedsvisie de Kazing. ‘’De Kazing speelt een grote rol in Baarlo, ook voor accommodaties.’’ Een nieuw accommodatieonderzoek is belangrijk voor de mensen en voor de verenigingen. 

Het dorpsoverleg licht toe dat hun rol ondersteunend, adviserend en verbindend is in dit proces.

Toelichting dorpsproces 

Martijn van Eck (Kragten) verwijst naar enkele zaken die eerder zijn gedaan, zoals bijvoorbeeld het dorpsontwikkelingsplan, beleefboekcampagne, het eerdere accommodatie-behoefteonderzoek met als eindrapport ‘er staat een olifant in de kamer’ en de gebiedsvisie van de Kazing. 

Tijdens dit dorpsproces om tot een vitaal en toekomstbestendig Baarlo te komen staan drie pijlers centraal: 

  • Huisvestiging onderwijs en (sport)accommodatie
  • Accommodatiestudie (vitaliteit verenigingsleven)
  • Visie op het centrum

Mobiliteit is overkoepelend aan deze thema’s. Dit speelt eveneens een belangrijke rol in Baarlo.

De pijlers zijn allemaal nauw met elkaar verbonden. Deze integraliteit staat centraal in dit project en is een belangrijke succesfactor. De drie pijlers raken ook andere (maatschappelijke) thema’s zoals bijvoorbeeld wonen, klimaat, sport, cultuur en maatschappelijk vastgoed.

Dorpsbijeenkomsten

Dit is de eerste dorpsbijeenkomst. Er volgen er nog twee, waarvan één in september/oktober en één begin 2023. In onderstaande afbeelding staat het beoogde te doorlopen proces in grove lijnen.

Visuele weergave planning dorpsproces

Het eindresultaat van dit proces zal moeten zijn:

  1. Advies voorkeurslocatie IKC en binnensportaccommodatie. Met marsroute tot realisatie.
  2. Adviesrapport accommodatiestudie (vitaliteit verenigingsleven). Met benodigde vervolgstappen.
  3. Visie op het centrum. Met een uitvoeringsprogramma.
  4. Visie op verkeer.

Samen met Baarlo

Martijn geeft aan dat we dit proces samen doorlopen. Mét en vóór de mensen in Baarlo, met inwoners, verenigingen, ondernemers en bezoekers.

Op dit samenlevingsportaal komen aankondigingen en nieuwsberichten te staan. Deze worden o.a. via de overige social mediakanalen van het Dorpsoverleg kenbaar gemaakt.

Werkgroepen

Voor de verschillende thema’s zijn werkgroepen geformeerd. Deze werkgroepen bestaan uit verschillende geledingen. Zoals o.a. de gemeente, Kragten, Ginder, Vorkmeer en het dorpsoverleg. De leden van de werkgroepen gaan zich bezighouden met het betreffende thema. Daarnaast is er een kerngroep. Deze kerngroep waakt onder andere over de integraliteit tussen de verschillende thema’s.

Verkeer

Verkeer is een thema dat leeft in Baarlo. Er zijn een aantal belangrijke aandachtspunten. Deze komen ook uit eerdere trajecten naar voren. Binnen het thema verkeer kijken we naar verkeersstromen.
Zo kan bijvoorbeeld onderwijshuisvesting een grote invloed hebben op het thema verkeer. Het is belangrijk dat we de gevolgen, kansen en knelpunten goed overzien.

Onderwijs

Stan Rademakers (Kragten) neemt het onderwerp ‘onderwijs’ voor zijn rekening.
Voor onderwijs starten we niet op 0. Vorig jaar is gebiedsvisie de Kazing opgeleverd. Er zijn twee scenario’s afgevallen en drie scenario’s liggen nog op tafel. In de thematafels, later deze avond, worden deze uitgebreider toegelicht.

Een aandachtspunt uit de studie is het eventueel toevoegen van functies. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat het gebied dit verkeerskundig ook aankan.

(Sport)accommodaties

Dit gaat over sport en ruimte voor cultuur. De behoefte versus de ruimte die er nu is, is nog niet goed in verhouding. De levensduur van de Kazing loopt ook langzaam af. De vraag is wat er terug moet komen en op welke plek dit moet zijn. Hierbij hebben we ook oog voor ambities en kansen voor verenigingen. We focussen hierbij om particuliere zaalhouders, de kerk en de eerstelijnszorg.

Het centrum

John Bardoel (Ginder) neemt het onderdeel ‘centrum’ voor zijn rekening. John ligt kort toe dat Ginder een samenvoeging is van het vroegere Seinpost met ZKA. Daarna vervolgt hij zijn verhaal over de aanpak rondom het centrumproces. De toekomst van Baarlo staat hierbij centraal. Het ‘dorpsgevoel’ en ‘samen’ zijn hierbij heel belangrijk. Binnen het proces is er volop ruimte voor maatwerk. Het gaat erom dat hetgeen dat wordt opgeleverd, ook iets is van de mensen van Baarlo.

In het centrumgebied komen veel factoren samen: voorzieningen, horeca, parkeren, veiligheid, samenwerkingen, sfeer en meer. Hierbij staat de vraag centraal: Wat is de toekomst van het centrum van Baarlo?
Sinds 2018 is er al een werkgroep actief die mee heeft gedacht over het centrum. Er zijn dus al bouwstenen die nu weer gebruikt gaan worden.

Thematafels

Tijdens de bijeenkomst gingen de aanwezigen aan de slag met de thematafels. Alle aanwezigen sloten aan bij één van de tafels:

  • onderwijs
  • centrum
  • (sport)accommodaties

De kansen en knelpunten hebben we uitgeschreven op de 3 projectpagina’s:

Vragen/Opmerkingen

Uit het publiek kwamen tijdens de bijeenkomst ook een aantal vragen.

Vraag: Ik begrijp dat het plannen zijn en het nog niet concreet is. Maar is er een financiële limiet gesteld?
Antwoord: Dat is afhankelijk van het onderdeel waar je op inzoomt. De Kazing zit bijvoorbeeld op het einde van haar levensduur. Daar zijn ook middelen voor. Maar er moet goed gekeken worden naar het doel en de behoefte. Aan de hand daarvan wordt gekeken of en hoeveel middelen beschikbaar gemaakt kunnen worden. We moeten hierbij ook kansen grijpen en op een slimme manier taken en werkzaamheden uit de verschillende thema’s met elkaar verbinden. Zodat deze elkaar versterken.

Vraag: Wordt de kerk meegenomen in het verhaal?
Antwoord: Deze wordt zeker meegenomen als een van de puzzelstukken.
Reactie: Een aantal jaren geleden is hier al een werkgroep voor geweest (waarschijnlijk een initiatief van Baarlo Leeft). Het is vreemd dat dat nu wel wordt meegenomen, omdat er toen al stappen in gezet zijn.
John geeft aan dat dat interessant is en dat we daar graag eens over doorpraten. De werkgroep herbestemming/medegebruik kerk hebben we wel eerder gesproken.

Opmerking: Je moet ook denken hoe je jonge mensen in Baarlo kunt houden. Er is geen doorstroom in Baarlo. Het begint bij bouwen voor ouderen, zodat er plaats komt voor jongeren.
Reactie: Dat is inderdaad een belangrijke kern. Het element van wonen zit ook nadrukkelijk in dit proces. Kijkend naar het centrum, is het binden van jong en oud heel belangrijk. Die relaties zijn belangrijk en dat nemen we zeker mee.
Jan geeft aan dat het Dorpsoverleg ook een werkgroep wonen heeft en dat zij ook bezig zijn met deze opgave.

Vraag: Het is goed om pijlers vast te stellen. Maar er zitten heel veel onderlinge relaties in. Het is belangrijk dat deze goed bij elkaar worden gebracht, omdat ze veel invloed op elkaar hebben. Ik ben benieuwd hoe dat vorm krijgt en hoe mensen in het dorp dat voorgelegd krijgen.
Antwoord: Dat is ook een van de redenen waarom we zo samenzitten. Het heeft zeker onze aandacht.
Reactie: De aankondiging van deze avond is minimaal geweest. Ik denk dat er veel meer mensen bij betrokken willen worden vanuit het dorp.
Antwoord: Er zijn verschillende kanalen en plekken uitgekozen voor deze communicatie. Mochten daar tips voor zijn horen we dat graag. John geeft ook aan dat hij ook veel ondernemers heeft gesproken, die nu bijvoorbeeld agenda technisch, niet aanwezig kunnen zijn. Dat zegt niets over hun commitment.

Afsluiting

Op het einde van de avond blikken we kort terug op hetgeen dat er besproken is. Er wordt nog een laatste vraag aan het publiek gesteld: ‘Hoe blik je terug op deze avond?’ Hierbij komt veelal naar voren dat de meeste mensen de avond positief hebben ervaren.

Jan Kluthausen sluit de avond af en doet een oproep voor mensen die een actieve rol willen spelen bij het dorpsoverleg of de werkgroepen. Koen Hendriks (dorpsoverleg, communicatie) vraagt aan de deelnemers via welke kanalen iedereen van deze avond heeft gehoord. Dit nemen we mee om de uitnodiging voor de volgende dorpsbijeenkomst nog beter te communiceren.

Voor het vervolgtraject hebben een projectpagina Dorpsproces ingericht met 3 deelprojecten. 

Verslag in PDF

Je kunt het volledige verslag hier ook downloaden in PDF formaat als je dat handig vindt.

Verslag dorpsbijeenkomst Baarlo, woensdag 13 juli 2022

admin
Author: admin

Heb jij nieuws voor Baarlo?

Heb jij ook nieuws dat interessant is voor alle inwoners, ondernemers of bezoekers van Baarlo? Vul dan onderstaand formulier in en wij plaatsen het nieuws op deze website en eventueel op de social media kanalen van Baarlo Samen Trots. Als je passende foto’s hebt kun je die ook meesturen, maximaal 4 foto’s.

Baarlo.Info