Update dorpsproces

Update dorpsproces

Nieuwsheader dorpsbijeenkomst 13 juli

In juni 2022 is, onder regie van het Dorpsoverleg, gestart met een dorpsproces voor Baarlo. In dit dorpsproces werken we aan drie verschillende thema’s:

  • De huisvesting onderwijs (de keuze voor een voorkeurslocatie voor een nieuw IKC)
  • Vitaliteit van verenigingsleven en het gebruik van (maatschappelijke)accommodaties, nu en in de toekomst
  • Een visie en uitvoeringsprogramma voor het centrum van Baarlo

Doel van dit dorpsproces is te komen tot een integrale afweging voor de genoemde thema’s, waarbij rekening gehouden wordt met de verschillende (maatschappelijke) opgaves die spelen in Baarlo. Denk hierbij aan mobiliteit (verkeer en parkeren), wonen, klimaatadaptatie, gezondheid en bewegen. Aan dit dorpsproces werken verschillende partijen mee: de gemeente Peel en Maas, het dorpsoverleg, Kragten, Ginder en Vorkmeer. Inwoners en ondernemers worden ook nauw betrokken. Wij geven jullie hierbij een update over de voortgang van de verschillende thema’s.

Huisvestiging onderwijs en (binnensport)accommodatie

We werken toe naar de ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum. De huidige onderwijsvoorzieningen zijn geclusterd in het gebied de Kazing. Vanuit een integrale benadering zien wij in het gebied de Kazing juist kansen in het verminderen van functies en het realiseren van een parkfunctie voor de wijk. Een plek die uitnodigt om te verblijven en te bewegen met ruimte voor groen.
Tijdens de tweede dorpsbijeenkomst hebben we dan ook verschillende gebieden benoemd als mogelijke alternatieve locatie voor het realiseren van een IKC. We zoeken hierbij nadrukkelijk naar een locatie waarin verschillende opgaves samenkomen én die dus meerwaarde biedt voor Baarlo.
Tijdens de derde dorpsbijeenkomst praten wij inwoners en ondernemers bij over de actuele stand van zaken.

Voor het thema onderwijs is het doel om een voorkeurslocatie te kiezen. Dit gaat om een locatie waar onderwijs, kinderopvang en het Integraal Kindcentrum samenkomen. Mogelijk wordt er een combinatie met binnensport gemaakt.

Accommodatiestudie vitaliteit verenigingen

Voor het thema sport en bewegen is het doel om advies rondom de (sport)accommodaties uit te brengen. Hierbij staat de vitaliteit van de verenigingen centraal.

Een tijd geleden zijn we gestart met de gesprekken met verschillende verenigingen. Tijdens deze gesprekken gaan we in op de huidige zaken, de toekomst en hun behoefte.

Verbreding gesprekken

In combinatie met ontwikkelingen rondom de centrumvisie (invulling kerk) en de nieuwe accommodatie voor onderwijs/binnensport wordt verbreding gezocht in gesprekken. Het doel van deze verbreding is het zoeken naar kansen om accommodaties zo multifunctioneel mogelijk te benutten. In dit kader is er bijvoorbeeld gesproken met de eerstelijnszorg.

Vervolg

Met enkele verenigingen zijn of worden verdiepende gesprekken gepland en met andere verenigingen worden die gesprekken geclusterd. Op deze manier komen we tot een advies voor de meest geschikte sport- en beweeglocaties (plus de omvang van een nieuwe sportaccommodatie) en ruimte voor maatschappelijke doeleinden.

Visie op het centrum

Tijdens de dorpsbijeenkomst in januari is de conceptvisie gepresenteerd. Naast de ambitie voor het centrum, ging dit ook over het bereiken van acties en doelen. In het centrum speelt een rijke mix aan voorzieningen. Deze mix heeft een belangrijke rol voor de leefbaarheid van Baarlo. Het zorgt ervoor dat Baarlo een fijne plek is om te wonen, werken én om te bezoeken. Maar het behouden van winkels en andere voorzieningen vraagt om het maken van keuzes. Waar concentreren we de voorzieningen? Hoe zorgen we voor een goede voedingsbodem voor ondernemers? En wat is er nodig om consumenten te blijven binden en boeien?

Ontmoeten

Tijdens het proces is gebleken dat verkeersveiligheid en ontmoeten belangrijke thema’s zijn voor de inwoners en ondernemers. De kerk speelt bij het thema ontmoeten ook een belangrijke rol. Samen dachten we na over hoe deze functie behouden kan worden op een mooie en waardevolle manier. Inwoners en ondernemers hebben hier ontzettend veel suggesties voor ingediend.
Inmiddels worden er stappen gezet om de kerk, met een andere invulling, als ontmoetingsplek voor het dorp te behouden. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is om aan te sluiten op de plannen rondom de Markt en haar omgeving.

Derde dorpsbijeenkomst, dinsdag 20 juni

admin
Author: admin

Heb jij nieuws voor Baarlo?

Heb jij ook nieuws dat interessant is voor alle inwoners, ondernemers of bezoekers van Baarlo? Vul dan onderstaand formulier in en wij plaatsen het nieuws op deze website en eventueel op de social media kanalen van Baarlo Samen Trots. Als je passende foto’s hebt kun je die ook meesturen, maximaal 4 foto’s.

Baarlo.Info