Dorpsproces: update huisvestiging onderwijs en (sport) accommodatie

Dorpsproces: update huisvestiging onderwijs en (sport) accommodatie

Nieuwsheader dorpsproces huisvesting onderwijs

Voor het thema onderwijs is het doel om een definitieve keuze voor de locatie te maken. Dit gaat om een locatie waar onderwijs, kinderopvang en het Integraal Kindcentrum samenkomen. Mogelijk wordt er een combinatie met binnensport gemaakt.

Startpunt

In de eerste dorpsbijeenkomst (juli 2022) hebben we met het dorp gesproken over de aanbevelingen uit gebiedsvisie de Kazing. Belangrijk punt hierin was de aanbeveling om alternatieve locaties in Baarlo te onderzoeken als plek voor een nieuw Integraal Kind Centrum (IKC), in combinatie met binnensportaccommodatie. Door het verplaatsen van een aantal functies (binnensport en basisschool de Diamant) uit het gebied de Kazing ontstaat hier letterlijk ruimte. Ruimte om de verblijfskwaliteit en de beleving van het gebied te verbeteren. Ruimte voor groen, klimaatadaptatie en het versterken van de biodiversiteit, in combinatie met de beleving van de Kwistbeek. Ruimte om te spelen en te bewegen. Overdag voor de leerlingen van basisschool de Omnibus en buiten de schooltijden als ontmoetingsplek voor de wijk. Het uitplaatsen van functies levert bovendien een stevige vermindering op van de verkeers- en parkeerdruk in het gebied.

De eerste dorpsbijeenkomst hebben we hoofdzakelijk gebruikt om eerste reacties, kansen en knelpunten op te halen. Dit hebben we gedaan in de periode juli 2022 – januari 2023. In de daaropvolgende periode is Adviesbureau Kragten aan de slag gegaan met het bekijken van alternatieve locaties voor het realiseren van een IKC, eventueel gecombineerd met een nieuwe binnensportaccommodatie.

Meer informatie over een IKC op de website van Wij Leren

Zoektocht naar een locatie

Belangrijk in deze zoektocht is het uitgangspunt dat een alternatieve locatie ook voordelen biedt wanneer de beoogde functies binnen het gebied de Kazing zouden worden gerealiseerd.

In eerste instantie hebben we gebiedsgericht en op hoofdlijnen gekeken naar alternatieve locaties. In overleg met gemeente Peel en Maas zijn gesprekken gevoerd om de (on)haalbaarheid van locaties te verkennen. Belangrijk om te vermelden is dat in dit traject ook gekeken is naar de huidige bovenbouwlocatie van basisschool de Diamant (locatie Sprunklaan). Voor deze locatie is de conclusie getrokken dat er onvoldoende ruimte beschikbaar is om de gewenste functies te kunnen realiseren. Bovendien maakt de ligging van deze locatie (nabij het centrum) én het bestaande vastgoed deze plek geschikt voor een alternatieve invulling van wonen (misschien in combinatie met zorg). In de buitenruimte biedt deze locatie kansen voor het versterken van de ruimtelijke kwaliteit door toevoeging van (openbaar) groen.

Uiteindelijk zijn vier zoekgebieden naar voren gekomen waarbinnen een IKC een plek zou kunnen krijgen. Deze worden navolgend toegelicht. Het is van belang om te benadrukken dat er nog géén voorkeur uitgesproken is voor een van deze locaties.

4 zoekgebieden

Locatie 1: IKC Oostelijke kernrand

Zeker wanneer in de toekomst de dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick gereed is, ontstaan er kansen voor een passende afronding van de oostelijke kernrand van Baarlo. Een Integraal Kind Centrum, in combinatie met een nieuwe binnensportvoorziening, zou hierin een plek kunnen krijgen. Een locatie aan de rand van het dorp biedt naar verwachting voldoende ruimte voor de beoogde functies. De locatie is gelegen in de nabijheid van gebiedsontsluitingswegen die, over het algemeen, geschikt zijn voor de afwikkeling van het verkeer.

Locatie 2: IKC Centrumlocatie

Een alternatieve locatie voor het Integraal Kind Centrum, in combinatie met een nieuwe binnensportvoorziening, kan mogelijk ook gevonden worden in de nabijheid van het centrum van Baarlo. Deze locatie ligt iets meer op afstand van bestaande (en nieuw te bouwen) woonwijken. Daarentegen zijn er kansen om een sterk IKC concept te realiseren met een breder aanbod aan ondersteunende en afgeleide functies. Denk hierbij aan een combinatiegebouw waarin naast de binnensportverenigingen ook andere verenigingen een plek krijgen. De binnensportvoorziening zou bovendien multifunctioneel gebruikt kunnen worden voor sociaal-maatschappelijke activiteiten en evenementen. Ook leent deze locatie zich voor het toevoegen van woningen in combinatie met zorg.

Locatie 3: IKC Nieuwbouwwijk Kuukven

De grootste woningbouwontwikkelingen in Baarlo concentreren zich de komende jaren rondom Kuukven. Ook in de afgelopen decennia is Baarlo aan de westzijde van de Napoleonsweg stevig gegroeid. In dit kader is één van de scenario’s dan ook het realiseren van een Integraal Kind Centrum, al dan niet in combinatie met een nieuwe binnensportvoorziening, in dit gebied. Een keuze voor Kuukven levert een geografische spreiding aan het onderwijsaanbod in Baarlo. Wel dient er aandacht te zijn voor goede, veilige verbindingen voor langzaam verkeer gezien de verwachte toename van leerlingen die de Napoleonsweg dienen over te steken. Ontwikkeling van een IKC in de directe omgeving van Kuukven biedt ook kansen voor een veilige (wellicht rechtstreekse) aansluiting op de Napoleonsweg voor gemotoriseerd verkeer.

Als alternatief voor het ontwikkelen van een IKC mét binnensport geeft de locatie Kuukven ook de mogelijkheid om, indien hier vanuit het dorp draagvlak voor is, binnensport- en buitensportvoorzieningen in de toekomst te clusteren op locatie de Meeren. Vanuit wet- en regelgeving dient een basisschool, binnen een loopafstand van < 1 km, de beschikking te hebben over ten minste een gymzaal voor bewegingsonderwijs. Locatie de Meeren valt binnen deze afstand.

Locatie 4: IKC De Meeren

Een laatste alternatief is het realiseren van een IKC met binnen- én buitensportcluster, ingepast in een groene omgeving op locatie de Meeren. Er zijn kansen op deze locatie om functies samen te brengen die een stevige impuls kunnen geven aan het sport- en verenigingsleven in Baarlo voor de komende decennia. Deze locatie ligt geografisch gezien echter wel op afstand van de kern. Veilige verbindingen voor zowel gemotoriseerd als langzaam verkeer zijn dus van belang. Daarentegen wordt deze locatie in de huidige situatie ook al gebruikt voor buitenschoolse opvang.

Nieuwe invulling de Kazing

De keuze voor een alternatieve locatie voor onderwijs en binnensport betekent automatisch ook een andere invulling voor locatie de Kazing. Uitgangspunt hierbij is dat basisschool de Omnibus dan wél in dit gebied gehandhaafd blijft. Daarnaast geldt als uitgangspunt dat de ruimtelijke kwaliteit in het gebied verstrekt wordt. Dit kan worden bereikt door vergroening en bijvoorbeeld door het versterken van de relatie met de naastgelegen Kwistbeek. Het creëren van een parkachtige omgeving versterkt de klimaatadaptatie en stimuleert ook bewegen en ontmoeten in het gebied. Het uitplaatsen van functies levert bovendien een forse vermindering op van de verkeers- en parkeerdruk in dit gebied. In de (stedenbouwkundige) afronding van het gebied en om de haalbaarheid van deze inrichting te versterken, kan gekozen worden voor toevoeging van woningbouw.

Tweede dorpsbijeenkomst

Tijdens deze drukbezochte dorpsbijeenkomst op 19 januari zijn de verschillende scenario’s voor alternatieve locaties gedeeld met het dorp. Dit met de nadrukkelijke bedoeling om in gesprek te gaan over deze scenario’s, om reacties, kansen, bedenkingen, opmerkingen en suggesties op te halen die bijdragen aan het keuzeproces om te komen tot één voorkeursscenario.

Belangrijke bevindingen vanuit deze bijeenkomst:

  • Er lijkt een breed draagvlak te zijn voor de alternatieve invulling voor de Kazing waarbij basisschool de Omnibus gehandhaafd blijft en waarbij het aantal functies en de verkeers- en parkeerdruk in dit gebied afneemt. Dit ten gunste van de ontwikkeling van een parkachtige omgeving voor zowel leerlingen van de Omnibus als bewoners van de omliggende wijken. Beperkte woningbouw is hierbij bespreekbaar.
  • Er is een breed draagvlak voor het IKC concept, al dan niet in combinatie met binnensport en bredere voorzieningen.
  • Er is géén duidelijke voorkeur voor een van de alternatieve scenario’s. Voor elk scenario zijn plussen en minnen te benoemen.
  • Duidelijk aandachtspunt is wel de verkeersveiligheid (oversteekbaarheid van de Napoleonsweg) en daarmee de bereikbaarheid van locaties in de omgeving van Kuukven en locatie de Meeren.
  • Vanuit het dorp is er behoefte om inzicht te krijgen in de herkomst van leerlingen. Zowel in de huidige situatie als in een doorkijk van de komende 10 – 15 jaar. Dit laatste ook gezien de beoogde woningbouwontwikkeling.
  • Bezoekers geven ten slotte aan dat het ook wenselijk is om mensen achteraf (via de digitale kanalen) nog gelegenheid te geven om reacties op de gepresenteerde scenario’s te laten plaatsen.
    Dit kan via: https://nl.research.net/r/dorpsproces-baarlo-uw-mening.

Hier gaan we de komende periode mee aan de slag

Periode januari 2023 – juni 2023

In de komende periode wordt in nauw overleg met het dorpsoverleg, de beide basisscholen en kinderopvang Hoera toegewerkt naar de keuze voor één voorkeurslocatie voor het IKC, al dan niet in combinatie met binnensport. Hiertoe wordt de haalbaarheid op hoofdlijnen onderzocht. Zodra deze haalbaarheid onderzocht is en er een voorlopige voorkeurslocatie benoemd is, wordt het dorp hier wederom, opiniërend, over geconsulteerd.

Eindresultaat

Het eindresultaat van dit dorpsproces is een adviesnotitie met bijbehorende ontwikkelplanning inzake de beoogde voorkeurslocatie voor het IKC en voor de binnensport in Baarlo. Doelstelling is dat het college van B&W van gemeente Peel en Maas en daaropvolgend de gemeenteraad op basis van deze notitie een besluit kan nemen over de definitieve locatiekeuze.

admin
Author: admin

Heb jij nieuws voor Baarlo?

Heb jij ook nieuws dat interessant is voor alle inwoners, ondernemers of bezoekers van Baarlo? Vul dan onderstaand formulier in en wij plaatsen het nieuws op deze website en eventueel op de social media kanalen van Baarlo Samen Trots. Als je passende foto’s hebt kun je die ook meesturen, maximaal 4 foto’s.

Baarlo.Info